Tag: các loại mối

Cách phân loại mối

Cách phân loại mối

Có khoảng 2800 loài mối được công nhận và phân loại trong 7 họ. Dưới đây là sắp xếp theo thứ tự từ nhóm cố xưa nhất cho đến nhóm tiến hóa nhất.

Cách phân loại mối

Cách phân loại mối

*Mastotermitidae (1 loài, Mastotermes darwiniensis)

*Hodotermitidae (3 chi, 19 loài)

–Hodotermitinae

*Kalotermitidae (22 chi, 419 loài)

*Termopsidae (5 chi, 20 loài)

–Termopsinae

–Porotermitinae

–Stolotermitinae

*Rhinotermitidae (14 chi, 343 loài)

–Coptotermitinae Holmgren

–Heterotermitinae Froggatt

–Prorhinoterminae Quennedey & Deligne, 1975

–Psammotermitinae Holmgren

–Rhinotermitinae Froggatt

–Stylotermitinae Holmgren, K & N, 1917

–Termitogetoninae Holmgren

*Serritermitidae (1 loài, Serritermes serrifer)

*Termitidae (236 chi, 1958 loài)

–Apicotermitinae (42 chi, 208 loài)

–Foraminitermitinae (2 chi, 9 loài)

–Macrotermitinae (13 chi, 362 loài)

–Nasutitermitinae (80 chi, 576 loài)

–Sphaerotermitinae (1 loài)

–Syntermitinae (13 chi, 99 loài)

–Termitinae (90 chi, 760 loài)